Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức Sự kiện
Thanh tra
Tiếp công dân
GQ Khiếu nại tố cáo
Phòng, chống tham nhũng
Cập nhật : 7/28/2016 3:21 PM
Thông tư số 08/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra
Ngày 24/11/2014, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 08/2014/TT-TTCP quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra. Chi tiết văn bản tại đây:

Thông tư số 08/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014

 

Văn bản mới
tt
tt
tt
tt
tt
tt
tt
tt