Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức Sự kiện
Thanh tra
Tiếp công dân
GQ Khiếu nại tố cáo
Phòng, chống tham nhũng
Cập nhật : 7/28/2016 3:15 PM
Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
Ngày 31/10/2014, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 07/2014/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. Chi tiết văn bản tại đây:

Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014

 

Văn bản mới
tt
tt
tt
tt
tt
tt
tt
tt