Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức Sự kiện
Thanh tra
Tiếp công dân
GQ Khiếu nại tố cáo
Phòng, chống tham nhũng
Cập nhật : 7/28/2016 3:02 PM
Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra

Ngày 23/4/2014, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2014/TT-TTCP quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra. Chi tiết văn bản tại đây:

Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014

 

Văn bản mới
tt
tt
tt
tt
tt
tt
tt
tt