Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức Sự kiện
Thanh tra
Tiếp công dân
GQ Khiếu nại tố cáo
Phòng, chống tham nhũng
Cập nhật : 5/18/2017 10:12 AM
Công văn số 217/TTr-VP ngày 04/5/2017 về việc báo cáo tổng kết việc thi hành Luật Thanh tra

​                        ​​Kính gửi:

                                      - Giám đốc các sở, ngành;

                                      - Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;

                                      - Chánh thanh tra các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố.

         Thực hiện Kế hoạch số 922/KH-TTCP ngày 20/4/2017 của Thanh tra Chính phủ v việc Tng kết toàn quốc 6 năm thi hành Luật Thanh tra.

         Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1067/UBND-VP ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh về việc giao Thanh tra tỉnh nghiên cứu,tham mưu cho UBND tnh ch đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 922/KH-TTCP ngày 20/4/2017 của Thanh tra Chính phủ.

         Thanh tra tỉnh đề nghị giám đốc các sở, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành ph trong tnh ch đạo chánh thanh tra các sở, ngành, huyện, thị xã, thành ph xây dựng Báo cáo tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra, cụ thể:

         1. Nội dung báo cáo: Theo đề cương gửi kèm.

         2. Thời hạn, hình thức gửi báo cáo:

         - Thời gian gửi báo cáo nêu trên về Thanh tra tỉnh trước ngày 15/6/2017

         - Việc gửi báo cáo theo đường công văn và theo hộp thư điện tử: tonghop.tthd@gmail.com (đồng chí Bùi Văn Kỳ, TTV Văn phòng Thanh tra tỉnh).

         Đ nghị giám đốc các sở, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành ph chỉ đạo chánh thanh tra các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố khẩn trương trin khai thực hiện, có báo cáo đúng thời hạn để Thanh tra tỉnh tổng hợp, tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện việc tổng kết Luật Thanh tra và báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định./.

         Chi tiết văn bản tải về tại đây:

         - Công văn số 217/TTr-VP

         - Đề cương báo cáo của sở, ngành, huyện

         - Phụ lục 1

         - Phụ lục 2

         - Phụ lục 3

Văn bản mới
tt
tt
tt
tt
tt
tt
tt
tt